สแกนบัตร 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 เวลาปัจจุบัน
รหัสนักเรียน
ชื่อ สกุล
ชั้น
เวลาสแกนบัตร

 รายชื่อนักเรียนที่สแกนบัตร 5 คนล่าสุด