สแกนบัตร 

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลาปัจจุบัน
รหัสนักเรียน
ชื่อ สกุล
ชั้น
เวลาสแกนบัตร

 รายชื่อนักเรียนที่สแกนบัตร 5 คนล่าสุด